Suggestions

close search

Outbound campaign API Overview

OUTBOUND CAMPAIGN API cho phép bạn quản lý chiến dịch gọi ra, liên hệ, agent, kịch bản và kết quả khảo sát của chiến dịch từ Server bằng giao thức HTTP.

Tất cả các request đều phải xác thực bằng cách truyền thêm access_token (theo chuẩn JWT), chi tiết xem tại: REST API Authentication.

API Description
Outbound campaign management Quản lý chiến dịch gọi ra (tạo/sửa/xoá/xem chiến dịch)
Customer management Quản lý khách hàng trong chiến dịch (thêm/lọc trùng/xoá/xem danh sách khách hàng)
Agent management Quản lý agent trong chiến dịch (thêm/xóa/xem danh sách agent)
Agent task Quản lý tác vụ của agent (chọn chiến dịch/chọn gọi lại/không gọi lại)
Manual Dialer Thiết lập riêng cho kiểu quay số Manual (set định mức gọi ra/lấy/nhận khách hàng)